Uw winkelwagentje

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANKOPEN VIA DE WEBSITE DOOR CONSUMENTEN.

 1. Wie zijn wij?

 Wij zijn “The Holy Berry” en bieden een groeiend assortiment van de beste superfood producten aan; van heerlijke, diepgevroren açai bessenpulp tot verschillende “ready to enjoy” nice creams. Wij kopen en importeren de pure producten volledig zelf en stellen de hoogste eisen voorop wanneer het komt op versheid, kwaliteit, smaak en duurzaamheid.

 Dit zijn onze gegevens:

The Holy Berry 

Oudenaardsesteenweg 35B

9000 Deinze

E-mail – adres: hello@theholyberry.com

Tel. Nr. 0032 474/64.95.31 OF 0032 479/45.24.98

BTW BE06 4486 1542 - RPR Gent  

 

2. Algemeen

 Via de website van The Holy Berry (www.holyberry.com ) bieden we je de mogelijkheid om de artikelen uit onze webshop online aan te kopen.

 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die je plaatst op onze website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van The Holy Berry moet je deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor je instemt met de toepasselijkheid ervan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

 Om een bestelling te plaatsen, moet je meerderjarig zijn. In geval je minderjarig bent, dient de bestelling te gebeuren door jouw ouders of jouw wettelijke vertegenwoordiger.

 Wij kunnen de Algemene Voorwaarden steeds zonder voorafgaand bericht wijzigen. Indien je een bestelling plaatst, gelden voor deze bestelling de Algemene Voorwaarden die op dat ogenblik op webshop vermeld staan.  

 

 3. Onze prijzen

 Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door jou te dragen taksen en/of belastingen. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

 Indien bovenop de aankoopprijs ook verzendkosten worden aangerekend, dan vermelden we dit apart en voordat je de aankoop definitief plaatst. De levering gebeurt door een door ons gekozen koerierdienst.

 De prijzen, de producten en hun omschrijving gelden zolang ze vermeld staan in de webshop. Wij kunnen de aangeduide prijzen steeds wijzigen. Indien je een bestelling plaatst, geldt voor deze bestelling de prijs die op dat ogenblik op de webwinkel vermeld staat.

 De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

 

4. Ons aanbod via de webwinkel

 Ondanks het feit dat wij onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samenstellen, is het toch mogelijk dat er onvrijwillige fouten in de omschrijving, de prijs of de beschikbare hoeveelheid van het product staan. De foto’s in de webshop zijn decoratief en tonen het betreffende product op een zo goed mogelijke manier, maar het is altijd mogelijk dat het product afwijkt van de foto, meer bepaald in het geval van de kleuren. The Holy Berry is, wat de juistheid en de volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. The Holy Berry is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten die op haar website voorkomen.

 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The Holy Berry.

 

5. Eigendom

 De geleverde producten blijven onze eigendom tot wij de volledige koopsom definitief ontvangen hebben.

 

6. Online aankopen

 Je kunt, zoals gezegd, de artikelen van The Holy Berry aankopen op onze website. Je dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals (i) het aanduiden van de gewenste artikelen, de gewenste hoeveelheid en de gewenste leveringsdatum, (ii) het doorlopen van de betaalprocedure en (iii) het invullen van de persoonlijke gegevens nodig voor de ontvangst van het aankoopbewijs en voor de levering van de artikelen. Elke stap in het verkoopproces wordt op onze website uitgelegd. Je beschikt over de mogelijkheid jouw bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan.

Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra je een bevestigingsmail van ons ontvangt én zodra we jouw betaling hebben ontvangen. Indien je geen bevestigingsmail ontvangt, of indien je in het algemeen vragen hebt bij het plaatsen van je bestelling, kan je The Holy Berry telefonisch contacteren (0032 474/64.95.31 ofwel 0032 479/45.24.98), via e-mail (hello@theholyberry.com) of per post (BVBA Artamon, Karmstraat 9 bus C, 9800 Deinze).

 De artikelen kunnen betaald worden via de betaalmodules die op de website vermeld staan. Wij werken samen met Mollie. Zo bieden wij een professionele betaaloplossing aan.

Ingeval je betaalt met krediet- of debetkaart hebben we de betaling ontvangen zodra we de goedkeuring door de kaartuitgever hebben ontvangen. Indien de kaartuitgever de betaling aan ons weigert goed te keuren, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Je dient zelf in te staan voor de kosten die jouw financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan The Holy Berry.

Wij zullen je steeds een aankoopbewijs per e-mail toesturen met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. Je dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Indien je geen aankoopbevestiging ontvangt, kan je The Holy Berry contacteren op het telefoonnummer (0032 474/64.95.31 ofwel 0032 479/45.24.98), via e-mail op (hello@theholyberry.com) of per post (Karmstraat 9 bus C, 9800 Deinze).

 

7. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Wij leveren voorlopig enkel in België en Nederland.

De goederen worden geleverd op het door jou bij de bestelling aangegeven leveringsadres. 

 Het is mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor The Holy Berry geen schuld treft, vertraging oploopt. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn van maximum 3 werkdagen. Als wij niet leveren binnen de afgesproken leveringstermijn, heb je het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen uiterlijk binnen de dertig werkdagen.

Wanneer jij (of een gemachtigde) niet aanwezig bent om de goederen in ontvangst te nemen, worden de goederen terug meegenomen en achtergelaten in een postpunt bij jou in de buurt. Wij kunnen in geen geval producten retourneren.

The Holy Berry werkt samen met een pakjesdienst en maakt gebruik van droogijs om de temperatuur gedurende het volledige traject op -18°C te houden om zo de kwaliteit van haar goederen te waarborgen. Je dient de ontvangen goederen onmiddellijk in de diepvries te plaatsen teneinde de kwaliteit ervan te waarborgen.

 Je dient meteen na ontvangst van de bestelling de inhoud ervan te (laten) controleren. Elke beschadiging en kwalitatieve tekortkoming van een artikel die je bij de levering waarneemt of redelijkerwijs moest waarnemen, moet je onmiddellijk, en ten laatste drie uur na de levering, schriftelijk aan ons melden via e-mail (hello@theholyberry.com) of per post (BVBA Artamon, Karmstraat 9 bus C, 9800 Deinze). In elk geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vervanging van de goederen.

 

8. Geen herroepingsrecht

Gezien wij enkel goederen leveren die snel bederven of slechts een beperkte houdbaarheid hebben, maken wij er je attent op dat je het herroeppingsrecht waarin artikel VI.47 WER voorziet niet kunt uitoefenen.

 

9. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heb je als consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van de levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet je een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Bij de vaststelling van een gebrek moet je ons zo snel mogelijk schriftelijk inlichten via e-mail (hello@theholyberry.com) of per post (BVBA Artamon, Karmstraat 9 bus C, 9800 Deinze) waarna samen naar een oplossing wordt gezocht. Gelet op het feit dat het om bederfbare goederen gaat, moet je elk gebrek onmiddellijk nadat je het hebt vastgesteld of redelijkerwijs moest vaststellen schriftelijk aan ons melden. Nadien vervalt elk recht op vervanging.  

Deze garantie is nooit van toepassing op gebreken die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Gelet op de aard van onze goederen, worden gebreken die zich manifesteren na een periode van twee maanden volgend op de datum van de aankoop, geacht geen verborgen gebreken te zijn.

 

10. Aansprakelijkheid

 Je bent zelf aansprakelijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals bijvoorbeeld het opgeven van een verkeerd e-mailadres, het aanduiden van een verkeerde hoeveelheid goederen, etc.

 

Onze aansprakelijkheid tegenover jou, om welke reden ook, is alleszins beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de levering zelf, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie, en beloopt maximaal de door ons gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de klacht betrekking heeft.

We zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die we hebben aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvoor wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

11. Overmacht – Vreemde oorzaak

 In geval van overmacht (bijvoorbeeld: overstroming, brand, vorst, waterschade, etc.) of vreemde oorzaak (bijvoorbeeld: totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van de uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd onze verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na je daarvan te hebben verwittigd. In dit geval kunnen wij niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

12. Wij zijn er steeds voor u

Ondervind je een probleem tijdens of na het plaatsen jouw bestelling of wens je meer informatie omtrent jouw bestelling, gelieve dan onmiddellijk contact met ons op te nemen. Telefonisch (0032 474/64.95.31 ofwel 0032 479/45.24.98), per e-mail (hello@theholyberry.com) ofwel per post (BVBA Artamon, Karmstraat 9 bus C, 9800 Deinze). Wij streven er immers steeds naar een oplossing te vinden voor eender welk probleem met betrekking tot jouw bestelling.

We hopen natuurlijk steeds dat je honderd procent tevreden bent. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, gelieve dan onmiddellijk contact met ons op te nemen. Telefonisch (0032 474/64.95.31 ofwel 0032 479/45.24.98), per e-mail (hello@theholyberry.com) ofwel per post (BVBA Artamon, Karmstraat 9 bus C, 9800 Deinze). We doen er alles aan om jouw klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de zeven dagen te behandelen.

 

13. Cookies

Je erkent geïnformeerd te zijn dat een ‘cookie’ op jouw computer wordt toegevoegd, deze laat toe relevante informatie toe te voegen nodig voor het navigeren op de website van The Holy Berry. Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Je kan de installatie van cookies weigeren door de standaardinstellingen van jouw computer daartoe aan te passen.

 

14. Wij respecteren uw privacy

Wij respecteren de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door jou meegedeelde persoonsgegevens gebruiken wij enkel ten behoeve van de afhandeling van de bestelling en worden nooit doorgegeven aan derden, behalve voor het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling. Zo geven wij bijvoorbeeld jouw adres door aan onze logistieke partner om jouw bestelling te kunnen leveren.

Je beschikt eveneens over het kosteloze recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je zult hiervoor wel jouw identiteit moeten bewijzen en je moeten richten tot The Holy Berry (adresgegevens).

 

15. Intellectuele eigendom

Alle elementen van onze website (logo’s, teksten, foto’s, namen, etc.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld de tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

16. Diverse bepaling

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

In geval van een gerechtelijke betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in om op de hoogte te blijven van onze tips en leuke acties!

Toevoegen aan winkelwagentje Uitverkocht Vergelijken met Niet beschikbaar Uw winkelwagentje is momenteel leeg.