Algemene Voorwaarden

Deze Standaard Website Algemene Voorwaarden, opgesteld op deze webpagina, beheren uw gebruik van onze website, The Holy Berry, toegankelijk op www.theholyberry.com.

Deze Voorwaarden zijn volledig van toepassing op uw gebruik van www.theholyberry.com. Door www.theholyberry.com te bezoeken, stemt u in met het accepteren van alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn geschreven. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze Standaard Website Algemene Voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Naast de inhoud die u bezit, bezitten The Holy Berry en/of haar licentiegevers onder deze Voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen die op deze website staan.

U krijgt slechts een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal dat op deze website staat.

BEPERKINGEN

U bent specifiek beperkt in het volgende:

Het publiceren van enig materiaal van de website in enig ander medium;
Het verkopen, sublicentiëren en/of anderszins commercialiseren van enig materiaal van de website;
Het publiekelijk uitvoeren en/of vertonen van enig materiaal van de website;
Het op enigerlei wijze gebruiken van deze website die schadelijk kan zijn voor deze website;
Het op enigerlei wijze gebruiken van deze website die van invloed kan zijn op de toegang van gebruikers tot deze website;
Het op enigerlei wijze gebruiken van deze website in strijd met de toepasselijke wetten en voorschriften, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de website, of aan enige persoon of bedrijfsentiteit;
Deelnemen aan gegevenswinning, gegevensoogst, gegevensextractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
Deze website gebruiken om deel te nemen aan reclame of marketing.
Bepaalde delen van www.theholyberry.com zijn beperkt toegankelijk voor u en The Holy Berry kan op elk moment, naar eigen goeddunken, de toegang van u tot bepaalde delen van deze website verder beperken. Eventuele gebruikersnaam en wachtwoord die u mogelijk heeft voor deze website zijn vertrouwelijk en u moet ook de vertrouwelijkheid handhaven.

UW INHOUD

In deze Standaard Website Algemene Voorwaarden betekent "Uw Inhoud" elk geluid, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u ervoor kiest om op deze website weer te geven. Door Uw Inhoud weer te geven, verleent u The Holy Berry een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om het te gebruiken, reproduceren, aan te passen, publiceren, te vertalen en te verspreiden in alle media.

Uw Inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. The Holy Berry behoudt zich het recht voor om elk van Uw Inhoud op elk moment en zonder kennisgeving van deze website te verwijderen.

UW PRIVACY

GEEN GARANTIES

Deze Website wordt geleverd "zoals het is", met alle gebreken, en The Holy Berry doet geen enkele garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze Website of de materialen die op deze Website staan. Ook zal niets op deze Website worden opgevat als advies aan u.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

In geen geval zal The Holy Berry, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gehouden voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit contract. The Holy Berry, inclusief haar functionarissen, directeuren en werknemers, zal niet aansprakelijk worden gehouden voor enige indirecte, gevolg- of bijzondere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website.

VRIJWARING

U vrijwaart hierbij The Holy Berry volledig van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

SCHEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden krachtens enige toepasselijke wet ongeldig wordt bevonden, zullen dergelijke bepalingen zonder gevolg worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierdoor te beïnvloeden.

WIJZIGING VAN VOORWAARDEN


The Holy Berry is gemachtigd deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien en door het gebruik van deze website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig bekijkt.

TOEWIJZING

The Holy Berry heeft het recht om haar rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden te allen tijde zonder enige kennisgeving over te dragen, over te dragen en uit te besteden. U mag echter uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen, overdragen of uitbesteden.

GEHELE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen The Holy Berry en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en begrip.

TOEPASSELIJK RECHT & RECHTSBEVOEGDHEID

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Staat BE, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken die zich in BE bevinden voor de beslechting van geschillen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.