DISCLAIMER & PRIVACY

Privacybeleid

The Holy Berry beschouwt privacy als een belangrijke kwestie, daarom bouwen en exploiteren we onze online diensten met oog voor privacybescherming.

Dit Privacybeleid ("Kennisgeving") beschrijft de soorten persoonlijke informatie die we van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt, hoe we die informatie verzamelen en verwerken, met wie we deze delen en bepaalde rechten die u heeft met betrekking tot die informatie. Deze kennisgeving is van toepassing op deze website www.theholyberry.com, die eigendom is van en wordt beheerd door The Holy Berry, en op andere websites die worden beheerd door The Holy Berry en naar deze kennisgeving verwijzen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

The Holy Berry is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Voor de toepassing van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens de The Holy Berry-gelieerde onderneming die diensten verleent of met u communiceert. Deze kennisgeving is van toepassing op al deze bedrijven.

VERZAMELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We kunnen beperkte persoonlijke gegevens verzamelen die uw browser beschikbaar stelt aan onze website wanneer u deze bezoekt. Deze loggegevens omvatten uw IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw bezoek en een of meer cookies die uw browser mogelijk uniek identificeren (zie voor meer informatie het gedeelte Cookies hieronder). We gebruiken deze informatie om onze legitieme belangen na te streven om het gedrag van gebruikers beter te begrijpen om onze aanbiedingen verder te verbeteren, evenals om kwaadwillig gebruik zoals hacken en denial-of-service-aanvallen te voorkomen.

Voor sommige van onze diensten moet u zich registreren voor een account. We vragen u om enkele persoonlijke gegevens om een ​​account aan te maken en we zullen die informatie gebruiken om de gevraagde service te verlenen. Voor bepaalde diensten kunnen we om creditcard- of andere betalingsinformatie vragen die we in versleutelde vorm op beveiligde servers bewaren. We verzamelen deze informatie om onze legitieme belangen na te streven of om een ​​overeenkomst uit te voeren, of stappen te ondernemen die verband houden met een overeenkomst, met u of uw organisatie.

Wanneer we u vragen om aanvullende persoonsgegevens te verstrekken, informeren we u op dat moment over de soorten informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie deze wordt gedeeld en hoelang we deze zullen bewaren. We hopen dat dit u zal helpen een geïnformeerde beslissing te nemen over het delen van uw persoonlijke informatie met ons.

We zullen de door u verstrekte persoonlijke informatie alleen gebruiken om het doel te vervullen waarvoor we de informatie hebben verkregen. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zoals direct marketing, tenzij we u hiervan op de hoogte hebben gesteld en, indien wettelijk vereist, uw expliciete toestemming hebben.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD

We bieden bepaalde diensten waar u informatie op de site kunt plaatsen die vervolgens beschikbaar zal zijn voor andere bezoekers van de site. Voorbeelden hiervan zijn discussieforums en opmerkingen op blogs.

Wanneer u post, wordt basisinformatie die u als poster identificeert beschikbaar gesteld aan andere bezoekers, samen met uw geplaatste informatie. Deze informatie omvat uw naam of alias en, indien relevant, kan deze andere informatie bevatten, zoals uw land of de naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt. U heeft controle over deze gegevens in uw gebruikersprofiel en kunt bepalen wat in uw berichten wordt weergegeven.

We kunnen ook statistische, reputatie- en andere soortgelijke informatie weergeven die verband houdt met uw gebruikersaccount. Voorbeelden hiervan zijn het aantal forumberichten dat u heeft geplaatst of een beoordeling die laat zien hoe nuttig andere bezoekers uw berichten hebben beoordeeld. Zie voor details de helppagina's voor elke dienst.

INFORMATIE DELEN

We kunnen dergelijke informatie delen in een van de volgende beperkte omstandigheden:

We hebben uw uitdrukkelijke en gedocumenteerde toestemming.
We verstrekken dergelijke informatie aan vertrouwde bedrijven of personen met als enig doel uw verzoek namens ons te verwerken. Wanneer dit gebeurt, is dit onderworpen aan overeenkomsten die deze partijen verplichten dergelijke informatie alleen volgens onze instructies en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen te verwerken en u wordt hierover op passende wijze geïnformeerd.
We concluderen dat we wettelijk verplicht zijn of een oprecht geloof hebben dat toegang, behoud of openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of veiligheid van The Holy Berry, haar gebruikers of het publiek te beschermen.
We delen uw persoonlijke gegevens met onze gelieerde ondernemingen met als doel u onze diensten te verlenen zoals beschreven in deze kennisgeving. U kunt meer zien over onze groepsentiteiten in de bovenstaande lijst. We blijven beleid en waarborgen implementeren bij alle bedrijven van The Holy Berry in de landen waar we actief zijn om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie wordt opgeslagen en verwerkt volgens dezelfde privacy- en beveiligingsnormen in alle gevallen. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte of naar een gebied zonder een besluit van de Europese Commissie dat adequate waarborgen worden geboden, wordt dit behandeld in de relevante informatiekennisgeving en zullen we uw toestemming vragen indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In geval van overdracht van eigendom van delen van The Holy Berry, zoals overname door of fusie met een ander bedrijf, zullen we kennisgeving geven en (indien vereist door de wet) om uw toestemming vragen voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen en dus onderhevig worden aan een ander privacybeleid.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met sommige serviceproviders en partners voor zover nodig om u een naadloze ervaring te bieden en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Sommige van deze partners bevinden zich mogelijk in landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het land waarin u woont en worden niet erkend door de Europese Commissie als zijnde voorzien van een adequaat niveau van gegevensbescherming. We transfereren alleen persoonlijke informatie naar deze landen onder voorbehoud van waarborgen die de bescherming van uw persoonlijke informatie verzekeren, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractuele clausules.

We zullen uw persoonlijke informatie niet bekendmaken aan andere personen of niet-gelieerde bedrijven, behalve in de beperkte omstandigheden zoals beschreven in dit beleid of met uw toestemming.

HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Tenzij anders aangegeven in de privacykennisgeving voor de relevante dienst, zullen we uw gegevens bewaren gedurende de minimale tijd die nodig is om de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, te vervullen, inclusief het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten (inclusief indien nodig voor The Holy Berry om zich te verdedigen tegen juridische claims). Bijvoorbeeld, als we bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens vragen wanneer u zich registreert voor een seminar, zullen we uw gegevens bewaren tot het einde van het seminar plus een redelijke periode daarna om vragen of klachten te kunnen beantwoorden. Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze permanent verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

INFORMATIEBEVEILIGING

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens.

We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot medewerkers van The Holy Berry die die informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen of onze diensten te leveren.

LINKS

De externe sites waarnaar wordt gelinkt vanaf de websites van The Holy Berry worden ontwikkeld door mensen waarover The Holy Berry geen controle heeft. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie opvragen. Raadpleeg de privacykennisgeving op elke site voor meer informatie.

UW RECHTEN

U hebt het recht om:

eventuele fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren of bij te werken,
een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij bewaren,
uw persoonsgegevens te verwijderen als wij geen wettige grond meer hebben om ze te gebruiken,
uw persoonsgegevens over te dragen aan een nieuwe leverancier (indien van toepassing),
te protesteren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van het legitieme belangenbeginsel (mits onze redenen voor de verwerking niet opwegen tegen enig nadeel voor uw privacyrechten), of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken terwijl een klacht wordt onderzocht,
In bepaalde omstandigheden moeten we mogelijk de bovenstaande rechten beperken om het algemeen belang (bijv. de preventie of detectie van criminaliteit) en onze belangen (bijv. het behoud van wettelijke privileges) te beschermen.

In gevallen waarin we uw toestemming hebben gevraagd om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Dit kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar hello@theholyberry.com. In dergelijke gevallen zullen we stoppen met het gebruik van uw gegevens voor het gespecificeerde doel en deze verwijderen.

Als u een klacht wilt indienen over hoe we uw persoonsgegevens hebben behandeld, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar hello@theholyberry.com.